Złoty Standard w Obsłudze Klienta – pierwszy polski certyfikat hotelowy

1321344452 (1)
Etap: -
Rok: 2011
Inne etapy: Brak
Opis realizacji

Projekt „Złoty Standard w Obsłudze Klienta – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w hotelarstwie i gastronomii” ma na celu audyt, doradztwo i certyfikację potwierdzającą wysoki standard obsługi Klienta.

Celem projektu jest wprowadzenie standardu wysokiej jakości obsługi Klienta oraz promowanie obiektów odznaczających się taką charakterystyką poprzez stosowanie nowej usługi proinnowacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw MŚP, jaką jest Audyt Potrzeb w Obsłudze Klienta (APK). W okresie realizacji projektu, to jest od stycznia 2011 do grudnia 2012 roku zostało przeprowadzonych 250 usług APK dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie RP zaliczających się do co najmniej jednego z poniższych profili działalności:
– obiekt oferujacy usługi hotelowe,
– lokal gastronomiczny.

Hotel Consulting Group otrzymał zaproszenie do udziału w tym jakże ważnym dla polskiego hotelarstwa projekcie, co spowodowało, że Prezes Zarządu Mirosław Włosik dołączył do niego w charakterze eksperta prowadzącego jakościowe audyty obiektów hotelowych na terenie całego kraju.

Projekt był współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”. Po zakończeniu realizacji projektu Audyt Potrzeb w Obsłudze Klienta (APK) stał się usługą świadczoną komercyjnie, tj. za odpłatnością ze strony przedsiębiorców.

Zakres usług etapu

  • Badania i analizy
  • Szkolenia